Aktuellt nu.

Kallelse till Årsmöte för Torsby Båtklubb.

OBS! mötet kommer hållas utomhus vid klubbhuset och alla måste hålla avstånd med hänsyn till Covid-19.
Plats utomhus: Klubbhuset vid båthamnen.
Datum: Torsdag 2021-04-08 Tid: 17:00.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Dagordning.
Årsmöte Torsby Båtklubb 2021-04-08 17:00 vid klubbhuset utomhus.
1 Årsmötet öppnas av Torsby Båtklubbs ordförande.
2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för årsmötet.
5 Fastställande av röstlängd för årsmötet.
6 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
7 Fastställande av dagordning för årsmötet.
8 Anmälan av föregående årsmötesprotokoll och verksamhetsårets
föreningsmötesprotokoll.
9 Föredragning av styrelsen av verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret.
10 Föredragning av resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.
11 Revisorernas berättelse.
12 Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret.
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
14 Inkomna propositioner och motioner.
15 Fastställande av verksamhetsplan, aktiviteter och åtgärder för det nya
verksamhetsåret.
16 Fastställande av avgifter, regler och priser för återköp av bryggplats samt budget
för det nya verksamhetsåret.
17 Bestämmande av antalet styrelsemedlemmar.
18 Val av tre styrelsemedlemmar vid jämna år och val av de resterande antalet
styrelsemedlemmar vid udda år.
19 Val av Torsby Båtklubbs föreningsordförande samt inom vald styrelse
föreningskassör, tillika firmatecknare var för sig för det nya verksamhetsåret.
20 Val av två revisorer. En väljs vid jämna år och en väljs vid udda år samt en
revisorssuppleant varje år.
21 Val av två ordinarie ledamöter samt en suppleant till valberedningen. Alla väljes
på ett år.
22 Val av eventuella övriga klubbfunktionärer såsom förbundsråd,
kommunikationsansvarig, båtregisteransvarig, besiktningsmän samt eventuellt
flera ombud vid behov.
23 Besluta om arvoden för på årsmötet valda ledamöter och funktionärer.
24 Övriga frågor som är till gagn och nytta för Torsby Båtklubbs verksamhet.
25 Mötets avslutande.