Klubbinfo


Vi är idag mer än etthundra medlemmar. Som medlem får du delta i klubbens aktiviteter och du har rätt att hyra en bryggplats i mån av plats.

Läs mer om hur du blir medlem m.m. genom att klicka vidare i menyn till vänster.

Förslag till dagordning till årsmöte 200223

Årsmöte TBK 2020-02-23
Söndag Kl 18,00 i Klubbhuset
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokollsjusterare
5. Fastställande av röstlängd för årsmötet
6. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
7. Fastställande av dagordning för mötet
8. Anmälan om föregående årsmötes protokoll och
verksamhetsårets förenings protokoll.
9. Föredrag av styrelsen av verksamhets- och
förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
10. Föredragning av resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande av balansräkning för
verksamhetsåret
13. Fråga om ansvars frihet för styrelsen
14. Inkomna propositioner och motioner
15. Fastställande av verksamhetsplan, aktiviteter
och återgärder för nya verksamhetsåret
16. Fastställande av avgifter, regler och priser samt
budget för nya verksamhetsåret17. Bestämmande av antalet styrelse ledamöter
18. Val av 3 styrelseledamöter vid jämna år och val
av det resterande antalet styrelsemedlemmar
udda år.
19. Val av TBK föreningsordförande samt inom vald
styrelse föreningskassör, tillika firmatecknare var
för sig för det nya verksamhetsåret.
20. Val av 2 revisorer. En väljs vid jämna år och en
vid udda år. Samt en revisorsuppleant varje år
21. Val av 2 ordinarie ledamöter samt en suppleant
till valberedningen. Alla väljs på ett år.
22. Val av eventuella klubbfunktionärer:
Bryggfogde i Vigselsand, Bryggfogde Hamnen,
Ansvarig för Bredviksgrundet m.m.
23. Besluta om arvoden för på årsmötet valda
ledamöter och funktionärer.
24. Övriga frågor
25. Mötet avslutas